Περιφερειακή διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση: Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Η Επιτροπή των Περιφερειών

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1999)

Book

Τα θέματα της Αποκέντρωσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας εν γένει Διοίκησης, ενέχουν αφ' εαυτών ιδιαίτερη σημασία.Η σημασία τους όμως αυτή προσλαμβάνει διαστάσεις μεγαλύτερες κατά περιόδους, λόγω ειδικότερων συνθηκών, υπό τις οποίες διατελεί μία Χώρα. Και η Χώρα μας κατ' αυτάς «διατελεί» υπό ειδικές συνθήκες, για πολλούς και ποικίλλους λόγους.

Collections:
Κωνστ. ΓΕ. Αθανασόπουλος
Except where otherwise noted, this item's license is described as Κωνστ. ΓΕ. Αθανασόπουλος