Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση : παρούσα κατάσταση, προβλήματα, προοπτικές

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1995)

Working Paper

Παρακαλώ βεβαιωθείτε, ότι αισθάνομαι βαθεία συγκίνηση γιατί έχω την τιμή να απευθίινομαι σlΊμερα σε σας , ένα εκλεκτό ακροατήριο σαφών στόχων και σκοπών, επομένως και επικίνδυνο. Η παρουσίας σας εδώ ανακαλεί βεβαίως παλαιές, ωραίες, εικοσάχρονες μνήμες προβληματισμού , ανησυχιών, δημιουργικής συνεργασίας επιτυχιών. Κάτω λοιπόν απ ' αυτές τις συνθήκες καλούμαι να παρουσιάσω μερικά στοιχεία για ένα θέμα πρωταρχικής σημασίας υπό πάσαν άποψη, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση .

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/