Α΄Πέτρα : πηγές και ιστορικά δεδομένα κατά τη Βυζαντινή περίοδο: γύρω από το πρόβλημα της ύπαρξης πόλεως με το όνομα "Πέτρα" στα αρχαία χρόνια

Katsaros, Vasilis (2002)

Article

Στό Έγκυκλοπαιδικό Λεξικό του Έλευθερουδάκη, καί στό σχετικό λ., ή Πέτρα όρίζεται ώς «'Αρχαία πόλις της Πιερίας κειμένη έντός του όμωνύμου στενου Πέτρας, τό όποίον σχηματίζεται μεταξύ του Β. Βραχίονος τών Καμβουνίων όρέων (Τιτάριον, Φλάμπουρον) καί του 'Ολύμπου καί διά του όποίου αγει ή από Έλασσόνος είς Κατερίνην όδός». Τό λ. αύτό του γνωστου Έγκυκλοπαιδικου Λεξικού είναι πολύτιμο γιατί συνοψίζει τίς αρχαίες καί τίς νεότερες πληροφορίες πού έπισημάνθηκαν στό παρελθόν καί τίς συνάπτει στά τοπογραφικά δεδομένα του Κάστρου της Πέτρας καί οί μέν αρχαιότερες πληροφορίες ανάγονται μάλλον στό πληρέστατο αρθρο της Real Encyclopadie πού ύπογράφεται από τόν Eugen Oberllummer , οί δέ νεότερες στίς είδήσεις περί της τοπογραφικης καταστάσεως πού μας παρέδωσε ό σπουδαίος μελετητής τών 'Αρχαιοτήτων τού 'Ολύμπου καί της 'Ακαρνανίας L. Heuzey, αλλά καί στήν αύτοψία τού συντάκτη.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/