Άγνωστο έργο του Επισκόπου Κίτρους Ιωάννου

Katsaros, Vasilis (2002)

Ανάτυπο

Article

Σέ προηγούμενο αρθρο μου, πού άποτέλεσε θέμα άνακοίνωσής μου στό Α' Έπιστημονικό Συνέδριο «Ή Πιερία στά Βυζαντινά καί Νεώτερα χρόνια», είχα υποσχεθεί ατι θά εκδώσω καί θά σχολιάσω ξεχωριστά την πραγματεία πού μας παραδίδεται άπό τό χειρόγραφο της μονης του Μ. Μετεώρου άριθ. 283 μέ τίτλο «Ίωάννου Κίτρους περι των ήμερων του χρόνου εϊδησις άκριοής», προτου προχωρήσω στή συγκεντρωτική εκδοση των κειμένων πού φέρονται μέ τό σνομα του Ίωάννου Κίτρουξ Σήμερα πραγματοποιω αύτή τήν υπόσχεση μέ την εύκαιρία του Β' Έπιστημονικου Συνεδρίου στήν 'ίδια πόλη.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/