Λόγια στοιχεια στήν επιγραφική του "Δεσποτάτου": Λόγιοι καί διανοουμενοι κατά τόν 130 αι. στην 'Ήπειρο με βάση τίς εμμετρες επιγραφες του χώρου

Katsaros, Vasilis (1992)

ανάτυπο

Article

Ή τροποποίηση τού τίτλου της ανακοίνωσής* μου, μέ τήν προσθήκη ένός προσc διοριστικού ύπότι τλου - πέρα από τίς δυσκολίες πού θέτει ξανά καί ξανά ό δρος «Δεσποτάτο της Ήπείρου» μέ τούς σημαντικούς καί χρονικούς του περιορισμούς καί επαναπροσδιορισμούς, αν καί θεραπεύει αναμφίβολα όρισμένα ερωτήματα πού εμειναν σκόπιμα μετέωρα στήν αρχική του διατύπωση, αφήνει ανέγγιχτο καί πάλι τό κύριο ερώτημα τί προσδιορίζει καί σέ τί αναφέρεται ή χρήση τού επιθέτου «λόγιος» γύρω από τό όποιο στρέφεται ή ούσία καί ό σκοπός αύτου τού μελετή ματος.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/