Μια ερειπωμένη εκκλησία με «ανεικονικό» διάκοσμο στο χωριό Σταμνά της Αιτωλίας

Katsaros, Vasilis (1981)

Article

Πολύ κοντά στό χωριό Σταμνά της Αιτωλίας εΙχα έπισημάνει άπό τό καλοκαΙρι τού 1969 εναν έρειπωμένο,μικρό,σταυρόσχημο ναό ,κρυμμένο κυριολεκτικά στό έδαφος' τά διατηρημένα στοιχεία του έδειχναν άπό την πρώτη έπαφη μέ τό μνημείο πώς έπρόκειτο γιά βυζαντινό κτήριο. Στην εύρύτερη περιοχή της κοινότητας ύπηρχαν καί άλλες βυζαντινές έκκλησίες, σπως ό έρειπωμένος ναός των 'Αγ. Άποστόλων,οί Δύο 'Εκκλησιές καί ό ναός τού 'Αγ.Γεωργίου,μνημεία πού παρουσίαζαν τό καθένα ίδιαίτερο κι όλα μαζί γενικότερο - ένδιαφέρον γιά τη βυζαντινη τοπογραφία της περιοχης πού μελετούσα και ή όποία άνηκε έκκλησιαστικά στή δικαιοδοσία της έπισκοπης 'Αχελώου.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/