Ο χώρος και η αρχιτεκτονική του κενού

Xenopoulos, Solon (1997)

Article

Η παρουσία τού κενού. Στο κείμενο αυτό διερευνάται το πρόβλημα τής ουσίας τού κενού ή διάκενου. Ως διάκενο ορίζεται το υπαρκτό αλλά μη ορατό πεδίο στο οποίο αναπτύσσονται οι σχέσεις ανάμεσα στα υλικά πράγματα. Υποστηρίζεται ότι το διάκενο αυτό αποτελεί μια παρουσία, έχει συγκεκριμένη μορφή, και ότι είναι δυνατόν να αναλυθεί ή και να σχεδιαστεί.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/