Ο χώρος και η αρχιτεκτονική του χρόνου

Xenopoulos, Solon (2004)

Article

Ως αρχιτεκτονική τού χρόνου νοείται η διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίον ο χρόνος ως διάρκεια συγκροτεί αντιληπτές χωρικές ενότητες. Σε ένα καταρχήν στατικό σύστημα, όπως είναι ο δομημένος χώρος, η κίνηση μέσα σ’ αυτόν είναι το εργαλείο με το οποίο ο χρήστης τον οικειοποιείται και τον αντιλαμβάνεται. Ταυτόχρονα, η χωρική δομή ρυθμίζει την κίνηση στον ίδιο το χώρο.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/