Ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας και πνευματικότητας

Martzelos, Georgios (2002)

Σημειώσεις από τις πανεπιστημιακές παραδόσεις

Book

Τα δόγματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας αποτελούν τον πυρήνα της Θεολογίας της.Δεν μπορεί να υπάρξει Ορθόδοξη Θεολογία χωρίς αναφορά στο δόγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η λέξη δόγμα προέρχεται από το ρήμα δοκέω-ω ( έχω τη γνώμη,νομίζω"κρίνω καλό) και σημαίνει απόφαση,επίσημη και αυθεντική γνώμη,διαταγή.Στην περιοχή της Θεολογίας δόγματα είναι οι αλήθειες της πίστεως που πηγάζουν από την Αγία Γραφή και αναπτύσσονται μέσα στην Παράδοση της Εκκλησίας με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι τον Γ'αι. ως δόγματα χαρακτηρίζονταν τόσο,οι θεωρητικές αλή θειες της πίστεως όσο και οι πρακτικές αρχές που ρύ'θμιζαν την ηθική ζωή των πιστών.Από τον Κλήμεντα τον Αλεξανδρέα όμως και εξής η λέξη δόγμα αναφέρεται μόνο στις θεωρητικές αλήθειες της πίστεως.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/