Ή Χριστολογία τού βασιλείου Σελευκείας καί ή οικουμενική σημασία της

Martzelos, Georgios (2006)

Book

Ή ένασχόλησή μας μέ τό πρόβλημα των πηγων τού 'Όρου της Χαλκηδόνας πρίν από τέσσερα χρόνια μας εκανε νά διαπιστώσουμε ότι, αν καί ό Βασίλειος Σελευκείας μέ τήν 'Ομολογία του στήν Ένδημούσα σύνοδο τού 448 συνέβαλε καθοριστικά στή διαμόρΦωση τού Όρου τής Χαλκηδόνας, δέν ύπάρχει στή σύγχρονη έρευνα μιά συστηματική μελέτη που νά έξετάζει τή Χριστολογία του αναλυτικά καί σέ βάθος, Κι' αυτό παρά τό γεγονός 'οτι ή Χριστολογία τού Βασιλείου παρουσιάζει μιά τεράστια οίκουμενική απήχηση, η όποία ξεπερνάει τήν εποχή του.

Collections:
© Γεώργιος Δ. Μαρτζέλος - Π. Πουρναρας
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Γεώργιος Δ. Μαρτζέλος - Π. Πουρναρας