Ουσία και ενέργειαι του Θεού κατά τον Μέγαν Βασίλειον. Συμβολή εις την ιστορικοδογματικήν διερεύνησιν της περί ουσίας και ενεργειών του Θεού διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Martzelos, Georgios (2009)

Book

Είναι. ίστορικως αναντίρρητον ότι όλίγοι εκ τωv Πατέρων της Έκκλησίας συνέβαλον τόσον αποφασιστικως εις την ανάπτυξιν τού 'Ορθοδόξου δόγματος οσον ό Μέγας Βασίλειος. Δικαίως δε οδτος απετέλεσε προσφάτως αντικείμενον πολυπλεύρου ενδιαφέροντος και ερεύνης εκ μέρους όρθοδόξων θεολόγων και ερευνητών. ΕΙδικώτερον μάλιστα η συμβολή του εις την άνάπτυξιν και διαμόρφωσιν τού Τριαδικού δόγματος προσείλκυσε το ενδιαφέρον οχι μόνον όρθοδόξων άλλα και ρωμαιοκαθολικών και προτεσταντών θεολόγων.

Collections:
© Γεώργιος Μαρτζέλος - Παν. Σ. Πουρναρας
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Γεώργιος Μαρτζέλος - Παν. Σ. Πουρναρας