Ιωσήφ Βρυεννίου, τα πρακτικά της Συνόδου της Κύπρου (1406)

Katsaros, Vasilis (2000)

Article

Άπό την εποχή που ο Αθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς δημοσίευσε ένα τμήμα των Πρακτικών της "εν Κύπρω γενομένης συνόδου" κατά το έτος 1406, η συνέχεια του σημαντικού αυτού κειμένου παρέμεινε για έναν και πλέον αιώνα άγνωστη.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/