Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Οι απόψεις των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας»

Pavlakis, Andreas ; Talias, Michael ; Zannetos, Savvas (2013)

Working Paper

Παρόλο που στο Πανεπιστήμιο μας πραγματοποιούνται ΟΣΣ από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί οποιουδήποτε είδους έρευνα σε σχέση με τη συμβολή των ΟΣΣ στην εκπαιδευτική διεργασία. Οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις και ειδικότερα το περιεχόμενο τους και οι τεχνικές εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται, ο ρόλος του καθηγητή συμβούλου και η συναισθηματική κατάσταση των φοιτητών είναι τα τρία κύρια θέματα που μελετούνται σε αυτή την έρευνα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού χρησιμοποιήθηκε ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο έτσι ώστε να αποτυπώνονται ο τρόπος οργάνωσης, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην ΟΣΣ και ο ρόλος του καθηγητή συμβούλου καθώς και το προσλαμβανόμενο από τους φοιτητές άγχος. Στην έρευνα συμμετείχαν 159 φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» από το σύνολο των 181 φοιτητών. Οι μαθησιακές ανάγκες των φοιτητών, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της ΟΣΣ, όμως σύμφωνα με ορισμένους φοιτητές, το περιεχόμενο των ΟΣΣ δομείται με βάση την εμπειρία τους ενώ άλλοι δηλώνουν ότι δομείται με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, Οι πλείστοι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι ο καθηγητής σύμβουλος είναι καθοδηγητής, καταλύτης, φίλος, αυθεντία στον τομέα του, εμψυχωτής, διαμεσολαβητής, συνεργάτης, Παράλληλα όμως, οι συμμετέχοντες επιθυμούν, κυρίως, να έχουν τον καθηγητή - σύμβουλο ως συνεργάτη και καθοδηγητή, Η αυθεντία, δηλαδή ο καθηγητής σύμβουλος να εφαρμόζει παραδοσιακή διδασκαλία και να μεταδίδει γνώσεις, ως ρόλος κατατάσσεται τελευταίος στις σχετικές απόψεις των φοιτητών. Στη βάση των ευρημάτων και των συναφών στατιστικών αναλύσεων καταδεικνύεται ότι, σε ένα μεγάλο βαθμό, ικανοποιούνται αφενός οι απαιτήσεις και αφετέρου το θεωρητικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/