Οι τρεις κύριες αιτίες θανάτου στον Κυπριακό και Ελλαδικό πληθυσμό, τα συναφή μέτρα πρόληψης για μείωση των θανάτων και η χρήση των νέων τεχνολογιών

Katodrutis, Nikos ; Pavlakis, Andreas (2013)

Article

Η προστασία της υγείας των πολιτών αποτελεί πρώτιστη πολιτειακή ευθύνη. Η επίτευξη ψηλού επιπέδου υγείας δεν εξαρτάται μόνο από βιολογικούς αλλά και κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Στην Ευρώπη οι κύριες αιτίες θανάτου είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος και τα ατυχήματα. Στον ελληνικό χώρο, Ελλάδα και Κύπρο, η θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνο κατέχει τις πρώτες δύο θέσεις με τις πνευμονοπάθειες να ακολουθούν. Αυτό οφείλεται κυρίως στις καπνιστικές συνήθειες των Ελλήνων, στις κακές διατροφικές συνήθειες αλλά και στην έλλειψη άσκησης. Η πρόληψη μπορεί με συγκεκριμένα μέτρα,τόσο σε ατομικό όσο και κρατικό επίπεδο, να συμβάλει στη μείωση των νέων περιστατικών στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία αλλά και στην αποκατάσταση, κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη του ατόμου. Η σωστή και συνεχής ενημέρωση του κοινού, η ενθάρρυνση για διακοπή κακών συνηθειών, η θέσπιση και εφαρμογή νομοθεσίας για το κάπνισμα, η εφαρμογή Προγραμμάτων Πληθυσμιακού Ελέγχου θα συμβάλουν στην πρόληψη. Η τεχνολογική πρόοδος συμβάλει στην βελτίωση τόσο των διαγνωστικών όσο και των θεραπευτικών δυνατοτήτων. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από σειρά ηθικών και νομικών διλημμάτων όπως επίσης αύξηση των δαπανών στον τομέα της υγείας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/