Η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Κύπρο κατά την κύηση και τον τοκετό.

Stylianides, Kostantinos ; Raftopoulos, Vasileios ; Pavlakis, Andreas ; Talias, Michalis ; Petrou, Maro ; Lernis, Panagiotis (2012)

Working Paper

Μεγάλο ενδιαφέρον παρατηρείται διεθνώς, για τη διαμόρφωση των ορθών πολιτικών σε θέματα υγείας που αφορούν τις υπηρεσίες περιγεννητικής φροντίδας. Κι αυτό γιατί, παρά το γεγονός ότι η μητρική θνησιμότητα γενικά δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, εντούτοις, η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των κρατών με τη μεγαλύτερη και αυτών με τη μικρότερη είναι σημαντική. Η εκληφθείσα ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ικανοποίηση των γυναικών από τις υπηρεσίες, οι εμπειρίες τους και οι σχέσεις μεταξύ τους και με τους επαγγελματίες υγείας αποτελούν κάποιες απ αυτές. Ενδελεχής και κριτική ανάλυση των παραγόντων που επηρρεάζουν την καθεμιά από τις πιο πάνω παραμέτρους χρειάζεται, πριν την ασφαλή διεξαγωγή συμπερασμάτων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/