Συναισθήματα και Διαδικτυακή – εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Το Παράδειγμα της Κύπρου

Zembylas, Michalinos ; Theodorou, Mamas ; Pavlakis, Andreas (2009)

This article examines the origin and impact of adult learners’ emotions in the context of a distance learning program at the Open University of Cyprus. A range of methods for accessing emotions related to online learning is used, such as emotion diaries, semi-structured interviews, and email messages. The study highlights the multiple directions adult learners’ emotions can take and the significance of learners’ interpretations of their emotions in relation to the learning methodology. The issues of social and emotional communication and contact emerge as critical in the exploration of adult learners’ emotions in the context of online learning. In particular, the study shows how adult learners’ emotions in online learning are manifest and expressed in ambivalent ways, that is, how both positive and negative emotions co-exist and form particular emotional climates that influence adults’ learning experiences throughout the course. Analyzing the data from this study confirms findings from other recent research that in order to decrease negative emotions associated with online – distance learning methodology, the learners must familiarise themselves with the technology at hand, enhance quality communication with fellow learners and instructors as well as become well-organised and manage their time effectively. In addition, the programme must be well-organised and the instructors must facilitate the learners’ needs in a timely and organised manner. All in all, the current study shows that there is a lot to be gained from further considering how adult learners talk about their emotions as they learn how to become online learners.

Article

Η παρούσα έρευνα μελετά το ρόλο των συναισθημάτων των συμμετεχόντων φοιτητών σε δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους. Ειδικότερα, αξιολογείται η εμπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από τα συναισθήματα των φοιτητών, όπως αυτά αποτυπώνονται σε συνεντεύξεις, μηνιαία ημερολόγια συναισθημάτων και ηλεκτρονικά μηνύματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας επισημαίνουν την πολλαπλότητα των πεδίων στα οποία μπορούν τα συναισθήματα να εκταθούν, καθώς και τη σπουδαιότητα των ερμηνειών που αποδίδουν οι φοιτητές σε σχέση με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία μάθησης. Τα ζητήματα κοινωνικής και συναισθηματικής επικοινωνίας και επαφής αναδεικνύονται ως κρίσιμης σημασίας στη διερεύνηση των συναισθημάτων για την εμπειρία της εξ αποστάσεως μάθησης. Γενικά, τα ευρήματα της έρευνας αυτής υποστηρίζουν ότι η όσον το δυνατό συντομότερη εξοικείωση των σπουδαστών με την εξ αποστάσεως μεθοδολογία, η ενίσχυση της ποιοτικής επικοινωνίας με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές και ο κατάλληλος προγραμματισμός και σωστή διαχείριση του χρόνου, είναι παράγοντες που συντελούν στη μείωση των αρνητικών συναισθημάτων.

Collections:
© Open Education
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Open Education