Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων

Athanasoula-Reppa, Anastasia ; Ioannou, Nikoletta (2008)

Working Paper

Η χρήση ενεργητικών-συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί κατά τους μελετητές κομβικό στοιχείο για την αποτελεσματική μάθηση, εφόσον σχετίζεται άμεσα με τη βασική αρχή μάθησης ενηλίκων σύμφωνα με την οποία οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν συμμετέχοντας ενεργά στη μαθησιακή διεργασία. Η ενεργητική συμμετοχή προωθείται μέσα από εκπαιδευτικές τεχνικές που αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση διδασκόντων-διδασκομένων καθώς και μεταξύ των ίδιων των διδασκομένων και τους δίνουν την ευκαιρία να αναπτύξουν την κριτική ικανότητα, να επεξεργάζονται λύσεις, και να μαθαίνουν πράττοντας. Η εφαρμογή των εκπαιδευτικών τεχνικών που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή είναι καθοριστικής σημασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, θέση η οποία υποστηρίζεται και από σχετικά ερευνητικά πορίσματα. Στα πλαίσια αυτά κινείται η παρούσα εισήγηση, η οποία μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και την παρουσίαση ερευνητικών πορισμάτων αναδεικνύει τη σημασία της χρήσης των ενεργητικών-συμμετοχικών τεχνικών στη σύγχρονη εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Η εμπειρική έρευνα που διεξήχθη σε πληθυσμό 39 ενηλίκων εκπαιδευομένων επαλήθευσε τον θεωρητικό ισχυρισμό ότι οι ενεργητικές – συμμετοχικές τεχνικές φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα στη μάθηση των ενηλίκων. Ωστόσο το πρόβλημα παραμένει γιατί η χρήση αυτών των εκπαιδευτικών τεχνικών δεν είναι ιδιαίτερα συχνή από τους εκπαιδευτές ενηλίκων

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/