Λόγοι συμμετοχής γονέων στα Διοικητικά Συμβούλια και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Karra, E. ; Vasilakis-Reppas, G. ; Athanasoula-Reppa, Anastasia (2015)

Με την παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι λόγοι συμμετοχής των γονέων στα Διοικητικά Συμβούλια και στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναζητήθηκαν και καταγράφηκαν με βάση την ποσοτική προσέγγιση και ερωτηματολόγια οι απόψεις γονέων και διευθυντών/τριών για τους λόγους που ωθούν τους γονείς να συμμετάσχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (Σ.Γ.Κ.) του σχολείου. Στην έρευνα πήραν μέρος 69 γονείς και μέλη του Δ.Σ. (Σ.Γ.Κ.) και 45 διευθυντές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι οι κυριότεροι λόγοι τόσο κατά τους ίδιους τους γονείς, όσο και κατά τους διευθυντές είναι το ενδιαφέρον των γονέων για τη ζωή του παιδιού τους στο σχολείο και η υποστήριξη του έργου του σχολείου.

Collections:
©Παντελής Γεωργογιάννης
Except where otherwise noted, this item's license is described as ©Παντελής Γεωργογιάννης