Περιβαλλοντική - Οικοτουριστική Αξιοποίηση Οικολογικά ευαίσθητων περιοχών. Η περίπτωση διαμόρφωσης χώρου υποδοχής επισκεπτών στο Δέλτα του Νέστου

Georgi, Neratzia Julia ; Vissilia, Anna-Maria (2006)

The Nestos Delta is an area characterized by a very sensitive ecological system, as proved by its incorporation into the Ramsar Treaty and “Nature Network’’ 2000 (ΝΑΤURΑ 2000). Given the needs of our times, as these are determined by the development of the worldwide tourism market and the area’s particular structure, eco-tourism seems to be the most appropriate and feasible kind of tourism development for the area of the Nestos Delta, with the aim of attracting a variety of visitors (nature lovers, walkers, cyclists, designers, researchers) while at the same time protecting the environment and human needs, invigorating cultural particularities and the visitors’ need for a direct contact with nature. This project includes a primary analysis followed by a design of the riverside landscape, with the aim of developing an area capable of hosting visitors, thus invigorating its eco- and tourist exploitation.It includes an analysis of both natural and man-made environment and ends with the area’s structure. The proposed development will in particular serve the following purposes:a) Protection and improvement of the natural environment, b) Improvement of its aesthetics, c) Offer opportunities of light outdoor activities, d) Provide environmental education, e) Contribute to the social and financial improvement of the life of the nearby residents. We propose that these targets be pursued through a series of interventions, on the basis of maintaining the natural characteristics of the area and incorporating the proposed constructions in harmony with it.

Working Paper

Το δέλτα του Νέστου είναι περιοχή που χαρακτηρίζεται από πολύ ευαίσθητο οικολογικό σύστηµα, όπως αποδεικνύεται µε την ένταξή του στη Συνθήκη Ramsar και στο “∆ίκτυο Νατούρα’’ 2000 (ΝΑΤURΑ 2000). ∆εδοµένων των σύγχρονων αναγκών, όπως αυτές διαγράφονται στην παγκόσµια τουριστική αγορά και τη δοµή του συγκεκριµένου χώρου, ο οικοτουρισµός εµφανίζεται ως η πιο κατάλληλη και εφικτή µορφή τουριστικής ανάπτυξης για την περιοχή του ∆έλτα του Νέστου, µε στόχο την προσέλκυση διαφόρων τύπων επισκεπτών (φυσιολάτρες, περιπατητές, ποδηλάτες, µελετητές, ερευνητές) και έχει ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών, την τόνωση των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων, καθώς και την ανάγκη της άµεσης επαφής του επισκέπτη µε το τοπίο. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει προκαταρτική ανάλυση που ακολουθείται από σχέδιο του ποτάµιου παρόχθιου τοπίου, µε σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής για υποδοχή επισκεπτών, ώστε να τονωθεί η οικολογική και τουριστική της αξιοποίηση. Περιλαµβάνει ανάλυση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και ολοκληρώνεται µε τη δοµή της περιοχής. Η προτεινόµενη ανάπτυξη θα εξυπηρετήσει τους ακόλουθους στόχους:α) Προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, β) Βελτίωση της αισθητικής του, γ) Προσφορά ευκαιριών ήπιων µορφών υπαίθριας αναψυχής, δ) Προώθηση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ε) Συµβολή στην κοινωνικοοικονοµική βελτίωση της ζωής των περιοίκων. Προτείνεται αυτοί οι στόχοι να επιδιωχθούν µέσω µιας σειράς παρεµβάσεων, στη βάση της διατήρησης των φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής και µε ενσωµάτωση των προτεινόµενων κατασκευών σε αρµονία µε την περιοχή.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/