∆ιερεύνηση των προτιµήσεων των εργαζόµενων σε νοσοκοµείο σχετικά µε την διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του. Περίπτωση µελέτης Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης

Anthopoulos, Petros K. ; Georgi, Neratzia Julia (2010)

This paper presents the results of research with questionnaires, held in March 2009 at the University Hospital of Alexandroupolis and asked for the views of employers (Doctors, Nurses, administrators, and Medical students) about the design of the surrounding area. The research was carried out with stratified sampling and the population was divided into four homogeneous and non-overlapping subpopulations, the layers (strata). The sample size was around 5% of the total number of users of the hospital. We researched employer’s opinions and wishes about the current situation but also the future plan of the surrounding area. We found significant differences in the responses of groups which gives a considerable interest in research. Based on the results of this investigation we propose interventions for the surroundings of the hospital, which draws as follows: walk trails, places of relaxation, covered spaces, spaces of observation, aquatic component and stone decorations.

Working Paper

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα δειγµατοληπτικής έρευνας µε ερωτηµατολόγια που πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2009 στο χώρο του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου της Αλεξανδρούπολης και διερεύνησε τις απόψεις των εργαζόµενων (Γιατροί, Νοσηλευτές, ∆ιοικητικοί υπάλληλοι) καθώς και των Φοιτητών Ιατρικής σχετικά µε τον σχεδιασµό του περιβάλλοντος χώρου του. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία και ο συνολικός πληθυσµός υποδιαιρέθηκε σε τέσσερις οµοιογενείς και µη επικαλυπτόµενους υποπληθυσµούς, τα στρώµατα. Το µέγεθος του δείγµατος ήταν της τάξης του 5% του συνολικού αριθµού των χρηστών του χώρου του Νοσοκοµείου. ∆ιερευνήθηκαν οι γνώµες και οι επιθυµίες τους σχετικά µε την σηµερινή κατάσταση αλλά και την µελλοντική διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, µε το είδος των ενδεχόµενων παρεµβάσεων σ’ αυτόν καθώς και µε τη µελλοντική χρήση του. Βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των ατόµων που αποτελούσαν τις επιµέρους οµάδες ελέγχου, γεγονός που δίνει ένα σηµαντικό ενδιαφέρον στην έρευνα αυτή. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσµατα της εργασίας, προτείνονται και οι ανάλογες επεµβάσεις που πρέπει να πραγµατοποιηθούν στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκοµείου και οι οποίες σταχυολογούνται ως εξής: Μονοπάτια περιπάτου, χώροι ξεκούρασης, στεγασµένοι χώροι, χώροι παρατήρησης, παρουσία υδάτινου στοιχείου καθώς και πέτρινων σχηµατισµών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/