Συμμετοχικός Σχεδιασμός περιβάλλοντος χώρου Πανεπιστημιουπόλεων: Η περίπτωση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή

Georgi, Neratzia Julia ; Kyriakou, V. ; Polyzou, Evangelia (2010)

The aim of this paper iS to present planning proposals for the University Campus near the city of Komotini, which includes the departments of Gymnastics Academy, Law and Literature. The methodology used was the distribution of questionnaires to students and teachers in order to understand their needs, analyze the current situation ίπ the region, propose new ideas to upgrade the site and design a general project to organize the campus. Finally, create detailed plans for specific parts of the campus and balance two different issues - artificial landscape and natural landscape. The surrounding area of the Gymnastics Academy was analyzed ίπ detail. There were designed plans, sections, aχonometric drawings with modern graphics. Result of the redesign and upgrade of the University Campus ννίll be the creation of an attraction pole for the citizens of Komotini and an interesting place for the students to leave and study.

Working Paper

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν προτάσεις σχεδιασμού του περιβάλλοντα χώρου της Πανεπιστημιούπολης του Δημοκρίτειου, που βρίσκεται έξω από την πόλη της Κομοτηνής και περιλαμβάνει τα τμήματα Φυσικής Αγωγής, Νομικής και Φιλολογίας. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε: 1. Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και διερεύνηση σχεδιασμού αντίστοιχων χώρων 2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους Φοιτητές και τους διδάσκοντες έτσι ώστε να βγουν συμπεράσματα για τις απαιτήσεις τους από τον χώρο, 3. Προτάσεις συνολικού ανασχεδιασμού με στόχο την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση της Πανεπιστημιούπολης 4. Λεπτομερέστερες προτάσεις σχεδιασμού σε επιλεγμένα σημεία του χώρου, με τη χρήση προηγμένων σχεδιαστικών εργαλείων. Στόχος του σχεδιασμού ήταν να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ του Φυσικού τοπίου και του δομημένου χώρου σε ένα περιβάλλον όπου κυρίαρχη είναι η εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα προσΦέρεται ως πόλος έλξης για την ευρύτερη κοινωνία της Κομοτηνής.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/