ΔιαμόρΦωση Περιβάλλοντος χώρου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Boukouvala, Evdokia ; Georgi, Neratzia Julia (2010)

This Project aims to achieve a design Solution for the surrounding area of the Educational Institute of the American Farm School ίπ Thessaloniki. This Solution should not only be operational, but should meet the designing harmony of the campus as well. For that to be achieved, ίπ the most appropriate way, there has been conducted a survey ίπ three fields, so as to conclude οπ some basic principles and οπ the actual needs of the area. The first survey field concerns the landscaping trends that were risen, declined, evolved and established throughout the centuries. Through this journey, we are led to the most suitable landscape solution for the area under examination. The second field of survey is ίπ reference with the Mediterranean Landscape and the species of fauna and floral encountered there. Based οπ this part of the research, there's being made an attempt to design a friendly-to-environment solution with implements of the local floral. The third and most significant part of the research deals with the views of the public over the area ίπ question. The public ορίπίοπ diverse ίπ accordance to their needs. Having examined all the above, we reached the conclusion that ίπ order to "realise" ουΓ solution, we have to set some designing principle. Te re-creationjre-designing of the Educational Institute was proceeded based οπ the previously set principles so as to enhance it with an agricultural "scent". Ιπ short, this principles derive from the coverage of the residents' needs, the embed of the Educational feature of the School and the Highlight of some of the most important historical events of The American Farm School ίπ Thessaloniki.

Working Paper

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την επίτευξη μίας σχεδιαστικής λύσης για τον χώρο του εκπαιδευτικού ιδρύματος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω λύση οΦείλει να είναι λειτουργική αλλά συγχρόνως και αισθητικά εναρμονισμένη με το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιείτε έρευνα σε τρείς τομείς, ώστε να καταλήξουμε σε κάποιες βασικές αρχές σχετικά με τις ανάγκες του χώρου . Ο πρώτος τομέας έρευνας είναι σχετικά με τις κητοτεχνικές εΦαρμογές που εξελίχθησαν ανά τους αιώνες. Μέσω αυτού οδηγούμαστε στην επιλογή της κατάλληλης για τον χώρο μας κηποτεχνικής εΦαρμογής. Ο δεύτερος τομέας έρευνας έχει να κάνει με μία μικρή αναΦορά στο Μεσογειακό τοπίο και τα είδη χλωρίδας που συναντώνται. Με βάση αυτό το κομμάτι της έρευνας γίνετε η προσπάθεια για έναν σχεδιασμό Φιλοπεριβαντολλαγικό με στοιχεία της τοπικής χλωρίδας . Το τρίτο και σημαντικότερο κομμάτι έρευνας έχει να κάνει με τις απόψεις του κοινού σε σχέση με τον χώρο μελέτης μας . Οι απόψεις του κοινού ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Mελετώvτας όλα τα παραπάνω καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι για να δουλέψουμε την πρόταση μας θα θέσουμε κάποιες αρχές σχεδίασης. Αυτές ακολουθήθηκαν για την ανάπλαση - διαμόρΦωση του εν λόγο εκπαιδευτικού ιδρύματος με γεωργικό χαρακτήρα. Εν συντομία αυτές οι αρχές είναι η κάλυψη των αναγκών των κατοίκων του χώρου, η ανάδειξη του εκπαιδευτικού χαρακτήρα και η ανάδειξη των σημαντικότερων ιστορικών στοιχείων της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/