Βιοκλιματική αξιολόγηση σχολικού κτιρίου -Παρεμβάσεις βελτίωσης της βιοκλιματικής του συμπεριφοράς -Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με βιοκλιματικές αρχές σχεδιασμού. Μελέτη περίπτωσης: Ενιαίο Λύκειο Ελευθερούπολης -Ν. Καβάλας

Georgi, Neratzia Julia ; Antonara, Eleni (2009)

The current study iS an effort of evaluation of Eleftheroupolis Lyceum and its target iS to reveal the building's aspect, especially as it concerns the parameters related to the bioclimatic components. The model of this special analysis iS used in order to emphasize the interaction between the environment, the buίldings surrounding and shape as well as the function and the material's technology. As a result of the bioclimatic analysis we can conclude that the building represents a mild solar collector οπ which additional measures may be applied, so as to improve not only the bioclimatic indoors performance, but also the performance of the surrounding area-yard giving finally a more dynamic profile to the building. The new aspects of the building are based οπ bioclimatic design criteria, which could be codified as following. 1. Criteria concerning cold period 2. Criteria concerning warm period 3. Criteria concerning naturallighting and ventilation

Working Paper

Το παρόν πόνημα είναι μια προσπάθεια αξιολόγησης του Ενιαίου Λυκείου Ελευθερούπολης και έχει στόχο την αποκάλυψη της κεντρικής ιδέας του κτιρίου, ειδικότερα όσον αφορά τις παραμέτρους της που σχετίζονται με τις βιοκλιματικές συνιστώσες. Γίνεται χρήση της χωρικής - τυπολογικής ανάλυσης, η οποία δίνει έμΦαση στις σχέσεις μεταξύ του τοπίου , του χώρου και της μορΦής, της λειτουργίας, της τεχνολογίας και των υλικών όπως αυτά εκΦράζονται στο χώρο. Από την κριτική ανάλυση της βιοκλιματικής λειτουργίας προκύπτει ότι το κτίριο αποτελεί έναν μέτριο Φυσικό ηλιακό συλλέκτη στον οποίο μπορούν να εΦαρμοστούν κάποια πρόσθετα μέτρα που θα βελτιώσουν την βιοκλιματική συμπεριΦορά του τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο και στον περιβάλλοντα χώρο της αυλής προσδίδοντάς του έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα. Η νέα κεντρική ιδέα του κτιρίου βασίζεται σε κριτήρια βιοκλιματικού σχεδιασμού που κωδικοποιούνται με τον εξής τρόπο: 1. Κριτήρια που αΦορούν τη ψυχρή περίοδο 2. Κριτήρια που αΦορούν τη θερμή περίοδο 3. Κριτήρια που αΦορούν το Φυσικό Φωτισμό και αερισμό

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/