Περιβαλλοντική διαχείριση και αποκατάσταση στα μεγάλα έργα υποδομής. Παραδείγματα από την εφαρμογή σε μεγάλα γραμμικά έργα από την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ (‘Σιδηροδρομικός ΠΑΘΕ’) και την Ε.Ο.Α.Ε. (‘Εγνατία Οδός’).

Zafeiriadis, Konstandinos ; Georgi, Neratzia Julia (2005-05)

Working Paper

Η Περιβαλλοντική διαχείριση των μεγάλων έργων υποδομής, αφορά κυρίως στον τρόπο οργάνωσης και εφαρμογής των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αυτά περιλαμβάνονται ως όροι στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται και αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων. Τα μεγάλα έργα υποδομής που κατασκευάζονται στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια δημιουργούν ένα νέο πρωτόγνωρο ‘τοπίο’ τέτοιο που η ανάγκη αυστηρής εφαρμογής κανόνων και αρχών στο τομέα της διαχείρισης και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος να κρίνεται επιτακτική.Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται παραδείγματα εφαρμογής των κανόνων και των αρχών διαχείρισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε μεγάλα γραμμικά έργα: (1) το έργο κατασκευής Σιδηροδρομικού δικτύου υψηλών ταχυτήτων που κατασκευάζεται από την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. (‘Σιδηροδρομικός ΠΑΘΕ’) και (2) Στην “Εγνατία Οδό” που κατασκευάζεται από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Το μέγεθος των έργων αυτών καθώς και η ζητούμενη ποιότητα κατασκευής και λειτουργίας τους απαιτούν ιδιαίτερους τρόπους σχεδιασμού από την τεχνοοικονομική αλλά και από την περιβαλλοντική πλευρά τους. Στα πλαίσια αυτά αναφέρονται συγκριτικά στοιχεία (ανά κατηγορία επίπτωσης) της Περιβαλλοντικής αξιολόγησης των έργων αυτών, τις αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε η περιβαλλοντική τους διαχείριση, οι τρόποι αποκατάστασης και οι τρόποι εφαρμογής τους. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα και προτείνονται μέτρα που μπορεί να εφαρμοσθούν στο μέλλον σε παρόμοια έργα ή δραστηριότητες.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/