Το "πρόβλημα της καταγωγής" των Κομνηνών

Katsaros, Vasilis (1983)

Article

Ό Κ. 'Άμαντος, πού περιέλαβε στά «Μικρά Θρακικά Μελετήματα» τό πρόβλημα της Kαταγωγής τών Κομνηνών, είχεν επιχειρήσει παλιότερα νά αναθεωρήσει τήν άποψη τού Κ. Παπαρρηγόπουλου, σύμφωνα μέ τήν όποία οί Κομνηνοί κατάγονταν από τήν Παφλαγονία. Ό 'Άμαντος βασίστηκε α)κυρίως στή σιωπηρή μείωση της αξίας της μαρτυρίας τού χρονογράφου Γεωργίου Κεδρηνού , τήν όποία όμως ό Παπαρρηγόπουλος αντιμετώπισε μέ ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα καί β) στόν ύπερτονισμό μιας μοναδικης πληροφορίας τού Μιχαήλ Ψελλού, σύμφωνα μέ τήν όποία ό πρώτος Κομνηνός αυτοκράτορας τού Βυζαντίου προερχόταν από τήν Κόμνη: «Ήν δ' ουτος ό διαβόητος 'Ισαάκιος εκ Κόμνης τής κώμης προεληλυθώς, ωσπερ εκ Πέλλης ό Φίλιππος». Άπό τά τέλη τού περασμένου αιώνα ό Η. Madller κι αργότερα ό G. Schlumberger καί ό F. Chalandon, ό ειδικός ίστορικός της εποχής τών Κομνηνών, εΙχαν δεχτει τή μαρτυρία τού συγχρόνου ίστορικού τού Βυζαντίου Μιχαήλ Ψελλού καί συνδύασαν τήν τοπωνυμία μέ κάποια «κώμη Κόμνη>, στή Θράκη, κώμη πού δέν ειναι γνωστή από άλλες βυζαντινές πηγές.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/