Εκ Πάφου 17 Ιανουαρίου 1881 (καθυστερήσασα)...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1881-02-02)

Other

Collections: