Εκ Πάφου την 18/30 Σεπτ. 1881

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1881-10-08)

Other

Collections: