Εκ της υπ' αριθμόν 72 Επισήμου Εφημ. της Κυβερνήσεως Κύπρου: τα ακόλουθα σχέδια Επιταγών άτινα προτίθεται να υποβληθώσιν ενώπιον του Νομοθετικού Συμβουλίου δημοσιεύονται προς γενικήν πληροφορίαν.

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1881-06-20)

Other

Collections: