Μιχαήλ Ψελλός: η στάση του Βάρδα Σκληρού

Katsaros, Vasilis (1989)

Article

Η άνοδος του Βασιλείου Β' ΤΟ 976 στον αυτοκρατορικό θρόνο του Βυζαντίου συμπίπτει με την αρχή δύο μεγάλων εξεγέρσεων από εκπροσώπους της τάξης των ''δυνατών'' του Βάρδα Φωκά και του Βάρδα Σκληρού. Ο Σκληρός κινείται ύποπτα προσπαθώντας να παραμερίσει τον νέο αυτοκράτορα, κι όταν οι προθέσεις του γίνονται αντιληπτές η αντίδραση εκδηλώνεται με μια δυσμενή μετάθεση του ''εν τη Μεσοποταμία''.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/