Γράμματα και πνευματική ζωή στη Βυζαντινή Ήπειρο

Katsaros, Vasilis (2001)

Working Paper

Η διοικητική μεταρρύθμιση της εποχής του Διοκλητιανού αποτελεί σταθμό, τόσο για την οργάνωση του χώρου στο οικιστικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, όσο και στον αντίστοιχο πολιτειακό και εκκλησιαστικό τομέα. Η δημιουργία νέων ή η ανάπτυξη γνωστών κέντρων του ιστορικού παρελθόντος ευνοεί τις συνθήκες ανόδου του πνευματικού επιπέδου και του πολιτισμού, όπως αυτός εκφράζεται στις έστω λιγοστές, γραπτές εκδηλώσεις λόγου ή τις ποικόλες αναφορές γύρω από τα πρόσωπα που σενέβαλαν στη δημιουργία γραπτού λόγου.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/