Το πρόγραμμα έρευνας της Βυζαντινής τοπογραφίας στην κοιλάδα του Αχέλωου. Πρόταση για μια νέα θεώρηση του χώρου

Katsaros, Vasilis (1991)

Working Paper

Η μακρόχρονη ένασχόλησή μου μέ τά παλαιοχριστιανικά καί βυζαντινά μνημεία της δυτικης Στερεάς μέ δδηγεί τά τελευταία χρόνια σέ μιά «σημαντική» διαπίστωση πού ύπαγορεύει, τολμω νά πω, καί μιά νέα θεώρηση των πραγμάτων. Ή διαπίστωση εγκειται στό γεγονός οτι ολοι, όσοι άσχοληθήκαμε μέ τόν ενα ή τόν άλλο τρόπο μέ τά βυζαντινά μνημεία του χώρου (Π ί ν. 62) στρέψαμε τό ένδιαφέρον μας στά ίδια καί μόνο τά μνημεία καί στά παρεμφερη κεντρομόλα προβλήματά τους κυρίως τά χρονολογικά, χωρίς ιδιαίτερη προσοχή στόν τομέα της «κοινωνικής» ένταξής τους στό περιβάλλον στό οποίο αύτά λειτούργησαν , στίς άνάγκες δηλαδή πού ύπαγόρευσαν τήν ίδια τήν ύπαρξή τους.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/