Το δραματικό στοιχείο στα ιστοριογραφικά έργα του 11ου και 12ου αιώνα

Katsaros, Vasilis (2006)

Book chapter

Η έννοια του δράμαρτος ( και του δραματικού στοιχείου) δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιορίζεται μόνοσ τα κείμενα που ειδολογικά συνδέονται περισσότερο με τη σκηνή. Η ανάδειξη των μορφών στη λογοτεχνία δεν περιορίζεται στα στενά περιθώρια της θεατρικής πράξης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/