Οι Θεολογικοί Διάλογοι σήμερα - Το μήνυμα, η αξία και η προοπτική τους

Martzelos, Georgios (2013)

Article

Ἡ Ὀρθοδοξία, ἔχοντας πλήρη ἐπίγνωση τῆς φύσης της καί τῆς ἀποστολῆς της στόν κόσμο καί ἀκολουθώντας πιστά τό παράδειγμα τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων τῆς Εκκλησίας, ὑπήρξε ἀνέκαθεν ἀνοιχτή στό διάλογο μέ τούς ἑτεροδόξους, προκειμένου νά τούς ὁδηγήσει νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί νά τή δεχθοῦν, ἐντασσόμενοι μέσα στήν αγιοπνευματική ἀτμόσφαιρα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας. Πρός τό σκοπό αὐτό ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία συνεπής πρός τήν παράδοσή της ἤδη ἀπό τά μέσα τοῦ 20οῦ αἰώνα ξεκίνησε καί διεξάγει πλέον συστηματικά εἴτε διμερεῖς εἴτε πολυμερεῖς θεολογικούς διαλόγους μέ τίς χριστιανικές Ἐκκλησίες καί Ὁμολογίες, ἐπιδεικνύοντας ἔμπρακτα τό ἐνδιαφέρον της γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητας τοῦ διηρημένου χριστιανικοῦ κόσμου. Πρέπει μάλιστα νά σημειώσουμε ὅτι ἡ ἀνάληψη τῶν οἰκουμενικῶν αὐτῶν πρωτοβουλιῶν δέν ἦταν ἔκφραση μεμονωμένου ἐνδιαφέροντος ἤ ἔστω μιᾶς μόνο μικρῆς μερίδας τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀλλά καρπός δεσμευτικῆς ἀπόφασης ὁλόκληρης τῆς Ὀρθοδοξίας, πού λήφθηκε ἐπίσημα κατά τίς πανορθόδοξες διασκέψεις, καί ἰδιαίτερα κατά τήν Γ΄ Πανορθόδοξη Διάσκεψη τῆς Ρόδου (1964)1, καί ἐπαναλήφθηκε μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση κατά τήν Γ΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη τῆς Γενεύης (1986)2. Ὡστόσο δέν μποροῦμε νά μήν ἐξάρουμε τό γεγονός ὅτι ἐμπνευστής καίὑπέρμαχος τῶν πρωτοβουλιῶν αὐτῶν ἦταν οὐσιαστικά ὁ ἀοίδιμος Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/