Η βιβλική προέλευση της θεολογίας του "σπερματικού λόγου", η θέση της μέσα στην ορθόδοξη παράδοση, και η επικαιρότητά της για τη σύγχρονη Ορθοδοξία

Martzelos, Georgios (2014)

Article

Σέ ἄρθρο πού δημοσίευσε στό περιοδικό Θεολογία ὁ ἀγαπητός συνάδελφος κ. Σιάσος, ἀμφισβητεῖ τίς θέσεις καί τά συμπεράσματα πού διατυπώσαμε σέ σχετικό ἄρθρο μας πού δημοσιεύθηκε ἐπίσης στό ἴδιο περιοδικό, μέ σκοπό νά ἀναδείξει τή σημασία πού ἔχει ἡ ἰουστίνεια θεολογία τοῦ «σπερματικοῦ λόγου» γιά τούς διαχριστιανικούς καί θρησκειακούς διαλόγους πού διεξάγει κατόπιν πανορθοδόξων ἀποφάσεων ἡ Ἐκκλησία μας2. Ἡ ἀμφισβήτησή του ἀναφέρεται τόσο στή θέση μας γιά τή βιβλική προέλευση τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰουστίνου περί «σπερματικοῦ λόγου» ἀπό τόν πρόλογο τοῦ Κατά Ἰωάννην Εὐαγγελίου, καί ἰδιαίτερα ἀπό τό χωρίο Ἰω. 1, 9 («Ἦν τό φῶς τό ἀληθινόν, ὅ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον»), ὅσο καί στή σημασία πού ἔχει κατά τήν ἄποψή μας ἡ ἐν λόγω θεολογία τοῦ Ἰουστίνου ὅσον ἀφορᾶ τή θεολογική στάση πού πρέπει νά τηρεῖ ἡ σύγχρονη Ὀρθοδοξία κατά τούς διαχριστιανικούς καί διαθρησκειακούς διαλόγους πού διεξάγει στίς μέρες μας. Τό ἐν λόγω ἄρθρο μας ὑπῆρξε εἰσήγηση στό Διεθνές Διαθρησκειακό Συμπόσιο πού διοργάνωσε τό Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σέ συνεργασία μέ τή Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Βοστώνης καί τό Κέντρο Οἰκουμενικῶν, Ἱεραποστολικῶν καί Περιβαλλοντικῶν Μελετῶν «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου» μεταξύ 14-15 Ἰουνίου 2013 μέ θέμα «Ὀρθόδοξη προσέγγιση γιά μιά θεολογία τῶν θρησκειῶν»3. Τό Συμπόσιο δέ αὐτό πρέπει νά διευκρινίσουμε ὅτι ἔλαβε χώρα ὄχι «παρά τάς Παγασάς», ὅπως ἐσφαλμένα ἀναφέρει ὁ κ. Σιάσος4, ὑπονοώντας τήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία τοῦ Βόλου (!), ἀλλά στή Θεσσαλονίκη, καί μάλιστα σέ αἴθουσα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, στήν ὁποία καί ὁ ἴδιος εἶναι Καθηγητής, καθώς ἐπίσης καί στήν αἴθουσα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἐπί τῆ παρουσία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀνθίμου.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/