Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά Μνnμεία στn Δυτική Στερεά. Επισκόπnσn ερευνών

Katsaros, Vasilis (2014)

Working Paper

Η ιδέα για μια επισκόπηση της έρευνας που σχετiζεται με τα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεiα της Δυτικής Στερεάς εiναι για μένα παλαιότερη. Με το τέλος του 2Ο0ύ αιώνα δεν θα ήταν άσκοπη μια αναδρομή, έστω στην τελευταiα εκατονταετiα, για να σταθμiσει κανεiς τι έγινε σε μια περiοδο που εκτεiνεται από τη στροφή των ενδιαφερόντων στο Βυζάντιο και τον πολιτισμό του ως σήμερα που οι βυζαντινές σπουδές βρiσκονται και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχiσουν να βρiσκονται σ' ένα επiπεδο ποικιλοτρόπων ενδιαφερόντων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/