Μετά δύο ημέρας αφού απεπερατώθη η εν Μονή γέφυρα...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1885-11-21)

Other

Collections: