Εγράψαμεν εις το παρελθόν φύλλον ότι οι λαβόντες το δικαίωμα να εξωρύξωσι μεταλλείον εν τω διαμερίσματι Χρυσοχούς,...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1888-12-10)

Other

Collections: