Χάριν των συνδρομητών μεταφράζομεν την κατωτέρω επιστολήν της Α. Εξοχότητος του Μ. Αρμοστή αναφερομένην εις την περιστολή των εν Πάφω εγκλημάτων.

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1888-11-26)

Other

Collections: