Έν Κτήματι της Πάφου τη 8/20 τρέχοντος εγένοντο αι εξετάσεις του αρρεναγωγείου όπερ διευθύνει ο ικανός διδάσκαλος Τηλεμ. Καλλονάς διδάσκων και τα ελληνικά.

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1888-07-14)

Other

Collections: