Πρώτη Σύνοδος της Δευτέρας Περιόδου του Νομοθετικού Συμβουλίου

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1887-02-18)
Collections: