Ο Μητροπολ. Κιτίου μεταβαίνει είς Λευκωσίαν...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1890-04-18)

Other

Collections: