Κατά τα "Ημ. Νία", αι εν Πάφω της Κύπρου ενεργούμεναι υπό της Αγγλικής Σχολής ανασκαφαί χωρούσιν αισίως.

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1888-04-09)

Other