Εκ Πάφου μετηνέχθη είς τας φυλακάς...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1889-06-08)

Other