Η Κυβέρνησις ζητεί προσφοράς δια την προμήθειαν ειδών απαιτούμενων προς χρήσιν των Κεντρικών Φυλακών...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1916-11-04)

Other

Collections: