Ο εν Πάφω από πολλών ετών ευδοκίμως υπηρετών και λίαν γνωστός και εν Λάρνακι επιλοχίας του ιππικού Χριστόδουλος Μαραθεύτης,...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1916-06-02)

Other

Collections: