Εν Κτήματι Πάφου εδόθη προ τινων ημερών παράστασις υπέρ του αύτοθι σώματος των Προσκόπων.

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1916-01-14)

Other

Collections: