Πληροφορούμεθα ότι ο εν Λάρνακι Αστυνομικός Επόπτης κ. Σπυρος Τελεβάντος μετετέθη εις Πάφον,...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1915-02-27)

Other

Collections: