Αι Προσφοραί δέον να φέρωσι κατά την προς το αριστερόν μέρος άνω γωνίαν...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1902-04-20)

Other

Collections: