Μόλις ήρξατο ο χειμών και αι ελλείψεις των μέσων της συγκοινωνίας...

Εφημερίδα Αγών (1906-12-02)

Other

Collections: