Ευχαρίστως αναγγγέλομεν ότι η Κυβέρνησις καθορώσα την μεγίστην αναγκαιότητα της κατασκευής αμαξιτού οδού μεταξύ Λεμησσού και Πάφου...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1893-04-27)

Other

Collections: